دانشگاه جامع علمی کاربردی
موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت معدن و تجارت
مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرخواه ورامین
شماره تماس:
021-36250073
021-36250043
09121910736

ایمیل :

مديريت دانشگاه:admin@mvuast.ir

امور اداري دانشگاه:info@mvuast.ir

 --------------------------------------------------  ----------------------  ------------------------------------